Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN SKLEPU

Usługi oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Andżelikę Dominiak-Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Psycholog Andżelika Dominiak-Banach NIP 6652928435  REGON: 367804004 adres: Towarowa 41/4 61-896 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: Towarowa 41/4 61-896 Poznań, dalej jako Usługodawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail:kontakt@andzelikadominiak.pl lub pod numerem telefonu 537 478 940

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa podstawowe zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług, w szczególności Usług Cyfrowych. 

 2. Szczegółowe zasady wykonania Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych są określane przez Usługodawcę w ramach odrębnego regulaminu, warunków, zasad współpracy lub innego dokumentu o podobnym charakterze.  

 3. Usługodawca może zawierać z Usługobiorcami odrębne, zindywidualizowane umowy na świadczenie Usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy odrębnej. Jeżeli wystąpią sprzeczności pomiędzy treścią umowy odrębnej a niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia umowy odrębnej. 

§ 2.

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają, co następuje:

 1. Aktualizacja – przez “Aktualizację” należy rozumieć aktualizację, którą zobowiązał się dostarczyć Usługodawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;

 2. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Usługobiorcy korzystania z Systemu Rezerwacji w przypadkach wskazanych w Regulaminie;

 3. Cena — przez „Cenę” należy rozumieć wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych;

 4. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 5. E-zapłata – przez “E-zapłatę” należy rozumieć zapłatę za Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

 6. formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz w Systemie Rezerwacji, który służy do rejestracji Usługobiorcy w Systemie Rezerwacji oraz założenia konta Usługobiorcę; 

 7. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji; 

 8. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 8 do 16 w dni robocze;

 9. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Systemu Rezerwacji;

 10. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Usługobiorcę w Systemie Rezerwacji;

 11. Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 12. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Usługobiorcy, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Systemu Rezerwacji. W przypadku systemów teleinformatycznych Usługodawcy standardowo jest to adres e-mail podany przez Usługobiorcę;

 13. Usługodawca — przez „Usługodawcę” należy rozumieć firmę Psycholog Andżelika Dominiak-Banach, Towarowa 41/4 61-896

 14. Przedpłata — przez „Przedpłatę” należy rozumieć Zaliczkę lub Zadatek;

 15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;

 16. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;

 17. Rezerwacja — przez „Rezerwację” należy rozumieć rezerwację określonego terminu wykonania Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych za pośrednictwem Systemu Rezerwacji;

 18. Strona Internetowa — przez „Stronę Internetową” należy rozumieć stronę internetową należącą do Usługodawcy, która jest dostępna pod adresem internetowym otherapy.pl;

 19. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę lub Usługobiorcę;

 20. System Rezerwacji — przez „System Rezerwacji” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą Calendesk dostępny w postaci:

  1. Systemu Rezerwacji na urządzenia mobilne, który można pobrać ze sklepów Google Play, AppStore;

  2. Systemu Rezerwacji przeglądarkowej, z której można korzystać za pośrednictwem strony internetowej;

  3. w ramach którego Usługodawca udostępnia zasoby teleinformatyczne Usługobiorcom;

 21. Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jakie mogą być zamieszczane w Systemie Rezerwacji;

 22. Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Elektroniczne, Usługi Cyfrowe  lub Usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne

 23. Usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne — przez „Usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne” należy rozumieć usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

 24. Usługi Cyfrowe – przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Usługobiorcy na:

  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;

  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników Usług;

  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 25. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które mieszczą się w zakresie działalności Usługodawcy;

 26. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;

 27. Usługobiorca — przez „Usługobiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, zawierającą umowę z Usługodawcą, której przedmiotem jest korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

 28. Zadatek — przez „Zadatek” należy rozumieć część Ceny wpłaconą z góry na poczet Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360, z późn. zm.)

 29. Zaliczka — przez „Zaliczkę” należy rozumieć część lub całość Ceny wpłaconą z góry na poczet Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych w związku z dokonaną Rezerwacją;

 30. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Usługodawcą, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane w Systemie Rezerwacji oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Systemu Rezerwacji.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 3. 

Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, a Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie lub nieodpłatnie. 

 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio w Systemie Rezerwacji, na Stronie Internetowej lub są przekazywane Usługobiorcom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.

 3. Korzystanie z Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych jest co do zasady odpłatne i wymaga uiszczania Ceny zgodnie z informacjami podawanymi przez Usługodawcę. 

§ 4.

Zawarcie Umowy 

 1. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy na temat zasad świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Usługobiorca dopełnił powyższych wymagań. 

 2. Każdy Usługobiorca przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, lub przy użyciu innych środków. 

 3. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2. 

 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Usługodawcy lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Systemu Rezerwacji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Usługobiorcę — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez dokonanie Rezerwacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5. 

 6. W zależności od rodzaju wybranych Usług pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:

  1. w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;

  2. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;

  3. w przypadku Usług psychologicznych, psychoterapeutycznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych.

 7. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że:

  1. Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

  2. do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI]

§ 5. 

Charakter, przeznaczenie i rozwój Systemu Rezerwacji 

 1. System Rezerwacji został stworzony przede wszystkim w celu ułatwienia umawiania wizyt, spotkań, terminów itp. przez Usługobiorców. Ponadto System Rezerwacji służy do zarządzania usługami bezpośrednio przez Usługodawcę, który za pomocą Systemu Rezerwacji może kontrolować terminy świadczenia Usług, kontaktować się z Usługobiorcami, przyjmować Przedpłaty itp..

 2. System Rezerwacji umożliwia Usługobiorcom między innymi:

  1. założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Systemu Rezerwacji;

  2. dokonywania i odwoływania Rezerwacji;

  3. otrzymywanie zautomatyzowanych powiadomień dotyczących Rezerwacji;

  4. zarządzanie swoimi karnetami i subskrypcjami;

  5. inne czynności przewidziane w ramach funkcjonalności Systemu Rezerwacji;

 3. System Rezerwacji w żaden sposób nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.

 4. Usługodawca dostarcza System Rezerwacji w modelu „as is”, co Usługobiorca akceptuje. Usługodawca nie daje gwarancji, że System Rezerwacji będzie w pełni odpowiadał wszystkim potrzebom Usługobiorców, jak również nie zapewnia, że za pomocą Systemu Rezerwacji będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, oczekiwanych przez Usługobiorców. Usługodawca jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć  System Rezerwacji i świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem. 

 5. Usługodawca może:

  1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Systemu Rezerwacji;

  2. wprowadzić System Rezerwacji na inny rodzaj urządzeń;

  3. wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Systemu Rezerwacji.

  4. Jeżeli działania Usługodawcy, o których mowa w ust. 5, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Usługobiorców, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.

§ 6. 

Wymagania techniczne dotyczące Systemu Rezerwacji 

 1. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Systemu Rezerwacji, o których mowa w ust. 2.

 2. Do korzystania z Systemu Rezerwacji wymagane jest co najmniej:

  1. posiadanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;

  2. posiadanie stałego dostępu do Internetu;

  3. posiadanie urządzenia mobilnego z systemem Android w wersji minimum 12;

  4. posiadanie urządzenia mobilnego z systemem iOS w wersji minimum 15;

  5. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.

 3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Systemu Rezerwacji (lub ich poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Usługobiorcę dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Rezerwacji, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Systemu Rezerwacji. 

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI]

§ 7.

Podstawowe zasady korzystania z Systemu Rezerwacji 

 1. Jeżeli Usługobiorca korzysta z konta Użytkownika, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. 

 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Systemu Rezerwacji, jak również świadczenia Usług przez Usługodawcę, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej, może skutkować blokadą dostępu do Systemu Rezerwacji, w tym blokadą konta Użytkownika. 

 3. W przypadku, gdy Usługobiorca stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Usługodawca po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Systemu Rezerwacji będzie możliwy po zmianie hasła przez Usługobiorcę i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Usługodawcę w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Usługodawcę.

 4. Usługobiorca, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy, nie może korzystać z Systemu Rezerwacji, a także Usług:

  1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Usługodawcy przez innych Usługobiorców;

  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;

  3. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

  4. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.

 5. Usługobiorca nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Usługobiorców.

§ 8. 

Bezpieczeństwo i zagrożenia 

 1. Usługodawca dostarcza System Rezerwacji z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach Systemu Rezerwacji. 

 2. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 1, każdy Usługobiorca powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 

 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Usługobiorcę; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przy użyciu narzędzi hackerskich.

 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Usługobiorca powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

§ 9. 

Konto Użytkownika 

 1. W przypadku Systemu Rezerwacji konto Użytkownika jest tworzone bezpośrednio przez Usługobiorcę. 

 2. W ramach korzystania z Systemu Rezerwacji Usługobiorca może założyć konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych w Systemu Rezerwacji. 

 3. W celu założenia konta Użytkownika Usługobiorca jest zobowiązany:

  1. spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 6 ust. 2;

  2. wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe;

  3. zatwierdzić i wysłać formularz rejestracyjny. 

 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 3 Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail. 

 5. System Rezerwacji jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Systemu Rezerwacji przez takiego Usługobiorcę odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.

 6. Usługodawcy w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Usługobiorca jest osobą pełnoletnią. W tym celu Usługobiorca jest zobowiązany przedstawić Usługodawcy, na wyraźne żądanie Usługodawcy, dowód ukończenia 18 lat. 

 7. Po utworzeniu konta Użytkownika Usługobiorca otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

§ 10. 

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Systemu Rezerwacji niezgodnie z Regulaminem, Usługodawca może:

  1. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;

  2. trwale usunąć konto Użytkownika;

w zależności od okoliczności danej sprawy.

 1. Blokada konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

  1. Usługobiorca naruszył postanowienia § 7;

  2. odnosi się do innych Usługobiorców w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;

  3. korzysta z funkcjonalności Systemu Rezerwacji niezgodnie z Regulaminem;

  4. próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;

  5. narusza warunki korzystania z Systemu Rezerwacji;

  6. podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

  7. pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na rzecz Usługodawcy o więcej niż 14 (słownie: czternaście) dni. 

 2. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Usługobiorcy złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Usługodawca nie jest zobowiązany umożliwić Usługobiorcy złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Usługobiorcy, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Usługodawcy lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Usługodawcy do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).

 4. W czasie blokady konta Użytkownika Usługobiorca nie może:

  1. korzystać z funkcjonalności Systemu Rezerwacji wymagających aktywnego konta Użytkownika;

  2. założyć nowego konta Użytkownika;

  3. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;

  4. podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.

 5. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Usługobiorca złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Usługobiorcę, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Usługobiorcę skutków tych naruszeń.

 6. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Usługobiorcę. 

 7. W przypadku wskazanym w ust. 7 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Usługobiorcy Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe. 

[ROZDZIAŁ VI: USŁUGI]

§ 11.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Usług 

 1. Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla działalności profesjonalnej tego rodzaju. 

 2. Usługodawca samodzielnie zarządza swoją działalnością przy użyciu Strony Internetowej oraz Systemu Rezerwacji, świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców, realizuje programy lojalnościowe i wykonuje inne czynności, do których potrzebuje Systemu Rezerwacji. 

 3. We wszelkich sprawach związanych z Usługami oferowanymi przez Usługodawcę Usługobiorca jest zobowiązany zwracać się bezpośrednio do Usługodawcy. Dostawca Systemu Rezerwacji nie odpowiada za komunikację z Usługobiorcą ani nie pośredniczy w niej.

 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

  1. zmiany w Usługach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych do potrzeb Usługobiorców, dostosowanie Usług Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;

  2. zmiany w Usługach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;

  3. Usługodawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;

  4. jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

  5.  jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy do Usług Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Usługobiorcy, gdy Usługodawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych l zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

 5. Usługobiorca przy korzystaniu z Usług  gwarantuje, że:

  1. nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Abonamentu nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;

  2. nie będzie korzystał z Usług  w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;

  3. nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego. 

§ 12. 

Rezerwacje i realizacja Usług

 1. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Usługobiorca lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Usługobiorca wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.

 2. Usługodawca świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

 3. Usługodawca odpowiada za poprawne i rzetelne wykonywanie Usług na rzecz Usługobiorców, jak również podawanie prawdziwych i wyczerpujących informacji dotyczących świadczonych Usług. 

 4. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi, które są dostępne w ramach Strony Internetowej i Systemu Rezerwacji. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z poszczególnych Usług są podane przed rozpoczęciem korzystania z danej Usługi. 

 5. Usługobiorca może dokonać Rezerwacji za pomocą zaimplementowanego Systemu Rezerwacji. W tym celu powinien:

  1. wybrać rodzaj Usługi;

  2. wybrać dostępny termin;

  3. potwierdzić dokonanie Rezerwacji za pomocą odpowiedniego przycisku. 

 6. Skuteczne dokonanie Rezerwacji może wymagać uprzedniego uiszczenia całości Ceny lub Przedpłaty. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie zamieszcza informację o koniecznych płatnościach przed dokonaniem Rezerwacji przez Usługobiorcę. 

 7. Usługobiorca może odwołać Rezerwację najpóźniej na 12 godzin  przed zarezerwowanym terminem wykonania Usługi. Odwołanie jest możliwe za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w ramach Systemu Rezerwacji. 

 8. Po dokonaniu Rezerwacji Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie dokonania Rezerwacji na podany przez siebie adres e-mail. Z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług — z zastrzeżeniem ust. 7. 

 9. Jeżeli Usługodawca przewiduje, że warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji jest dokonanie Przedpłaty zgodnie z § 13 ust. 4, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania Przedpłaty przez Usługobiorcę. 

 10. Aby skorzystać z Usług, Usługobiorca powinien stawić się w miejscu i czasie określonym w Rezerwacji. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów Usługobiorca spóźni się lub nie pojawi, jest zobowiązany, w miarę możliwości, uprzedzić o tym Usługodawcę. 

 11. Usługodawca świadczy Usługi inne niż Usługi Elektroniczne lub Usługi Cyfrowe na zasadach określonych w ramach odrębnego regulaminu, warunków, zasad współpracy lub innego dokumentu o podobnym charakterze, który stosuje Usługodawca. 

[ROZDZIAŁ VII: ZAPŁATA CENY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 13.

Płatność Ceny. Przedpłaty  

 1. Usługi mogą być płatne z góry lub z dołu. Ponadto Usługodawca może żądać dokonania Przedpłaty określonej wysokości na poczet Usługi. 

 2. Wszelkie informacje na temat terminu płatności są podawane przez Usługodawcę przed dokonaniem Rezerwacji, w jasny i czytelny sposób. 

 3. Jeżeli Usługodawca dopuszcza różne możliwości dokonania zapłaty (np. Usługobiorca może zarówno uiścić Cenę z góry, jak i zapłacić po wykonaniu Usługi, w miejscu działalności prowadzonej przez Usługodawcę), Usługobiorca może we własnym zakresie dokonać wyboru, w jaki sposób dokona zapłaty. 

 4. Jeżeli Usługodawca wyraźnie poinformował, że warunkiem dokonania skutecznej Rezerwacji jest dokonanie określonej Przedpłaty, Usługobiorca jest zobowiązany dokonać Przedpłaty najpóźniej w terminie 30 minut od dnia dokonania Rezerwacji. Jeżeli w tym terminie Usługobiorca nie dokona zapłaty, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a dokonana Rezerwacja wygasa.

 5. Jeżeli Usługodawca wyraźnie nie zastrzegł inaczej, wnoszone Przedpłaty stanowią Zadatek. 

 6. Usługodawca może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z jego Usług. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Usługodawca. 

 7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen Usługodawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Usługodawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

 8. Usługodawca jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z partnerami biznesowymi, w związku z czym Usługobiorcy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Ceny w całości lub zobowiązani do uiszczenia Ceny w wysokości niższej niż to wynika z Cennika stosowanego przez Usługodawcę. 

 9. Zasady akcji specjalnych określają odrębne regulaminy akcji specjalnych. 

 10. Jeżeli Usługodawca zorganizował akcję specjalną, a Usługobiorca nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy (np. w wyniku nielogowania się przez Usługobiorcę do Systemu Rezerwacji, nieodczytanie poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowanie wiadomości e-mail wysłanego przez Usługodawcę jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Usługobiorcy itp.), Usługobiorcy nie przysługują roszczenia związane z akcjami specjalnymi, w szczególności nie przysługuje prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia. 

§ 14. 

Metody płatności

 1. Uiszczenie Ceny, w tym dokonanie Przedpłaty, jest możliwe za pomocą metodą płatności wskazanych w Systemie Rezerwacji, w szczególności poprzez:

  1. dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;

  2. dokonanie zapłaty za pośrednictwem Usługodawcy szybkich płatności (np. Przelewy24, BLIK, Stripe);

  3. dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.

 2. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcom możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Usługobiorca będzie mógł dokonać uiszczenia Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie Systemu Rezerwacji. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Usługodawcy.

 3. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

 4. Usługodawca wystawia dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na życzenie Usługobiorcy także faktury. Aby otrzymać fakturę, Usługobiorca jest zobowiązany przekazać Usługodawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Faktury będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. W związku z tym Usługobiorca upoważnia Usługodawcy do przesyłania faktur za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny.

 5. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

 6. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana. 

§ 15. 

Zwrot Ceny i Przedpłat

 1. Jeżeli Usługobiorca będący konsumentem lub PNPK zapłacił Cenę w całości z góry lub dokonał Przedpłaty w formie Zaliczki, a następnie skutecznie wykonał ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, Usługodawca niezwłocznie zwraca takiemu Usługobiorcy uiszczoną Cenę lub Zaliczkę, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy — z zastrzeżeniem ust. 2. Zwrot płatności następuje za pomocą takiej samej metody płatności, jakiej użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

 2. Jeżeli Usługobiorca będący konsumentem lub PNPK postanowił wykonać ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Usługodawcy przysługuje zapłata za świadczenia spełnione przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy do chwili odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Usługodawca może zwrócić kwotę Ceny lub Zaliczki pomniejszoną o wynagrodzenie za spełnione świadczenia. 

 3. W przypadku Usługobiorców, którzy nie są konsumentami lub PNPK i którzy:

  1. zrezygnowali z Rezerwacji z naruszeniem terminu, o którym mowa w § 12 ust. 5;

  2. nie skorzystali z Usług z przyczyn leżących po ich stronie, pomimo że Usługodawca pozostawał w gotowości do ich świadczenia;

Usługodawca zatrzymuje uiszczoną Cenę lub Przedpłatę w formie Zaliczki w całości. 

 1. Jeżeli Usługobiorca uiścił Przedpłatę w formie Zadatku, do jego rozliczenia stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego. 

[ROZDZIAŁ VIII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 16. 

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Usługobiorcę w ramach Umowy itp.;

  2. nieprzydatność Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji do celu założonego przez Usługobiorcę;

  3. błędy na Stronie Internetowej w Systemie Rezerwacji wpływające na sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę;

  4. błędne informacje na Stronie Internetowej lub Systemie Rezerwacji (np. w zakresie informacji o usługach, punktach lojalnościowych, abonamentach i karnetach itp.);

  5. skutki blokady konta Użytkownika; 

  6. brak dostępu do Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy;

  7. skutki nieuprawnionej ingerencji w Stronę Internetową  lub System Rezerwacji przez Usługobiorcę lub osoby trzecie; 

  8. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Usługodawcy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługodawcy;

  9. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;

  10. problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;

  11. działania i zaniechania operatorów płatności;

  12. skutki opóźnienia w zapłacie przez Usługobiorcę;

  13. niezastosowanie się przez Usługobiorcę do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;

  14. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;

  15. skutki korzystania ze Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji z naruszeniem przepisów prawa;

  16. skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu;

  17. skutki siły wyższej.

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody wyrządzonej przez Usługodawcę w sposób umyślny. 

 3. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-2, nie dotyczą szkody, w stosunku do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności Usługodawcy nie można wyłączyć lub ograniczyć.

 4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorców będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczą konsumentów i PNPK

§ 17.

Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Usługobiorców innych niż Konsument lub PNPK.

 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub PNPK za zgodność Usług Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych  z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

 4.  W przypadku Usług Cyfrowych:

  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;

  2. dostarczanych w sposób ciągły — Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.

 5. W przypadku, gdy Usługodawca dostarcza Usługi Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

 

§ 18.

Doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.

 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.

 3. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

 

§ 19.

Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 18 ust. 2;

  2. Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;

  3. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;

  4. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 18 ust. 1;

  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Usługi Cyfrowe pozostawały niezgodne z Umową.

 3. Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Usługi Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest istotny.

 

§ 20.

Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:

  1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych z Umową;

  2. w przypadku niedostarczenia przez Usługodawcę Usług Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Usługobiorcy,

do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 1. Jeżeli Usługodawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Usługodawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Usługodawcy.

 2. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym lniezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.

 3.  Usługodawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Opłatę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.

 4. Usługodawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 21. 

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania. 

 2. Usługobiorca w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za:

  1. korzystanie ze Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie ich do celów niezgodnych z przeznaczeniem;

  2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania ze Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich

  3. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji;

  4. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;

  5. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

  6. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

  7. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania ze Strony Internetowej, Systemu Rezerwacji lub Usług.

 3. W przypadku stwierdzenie przez Usługodawcę naruszeń, o których mowa w ust. 2, Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. 

 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania ze Strony Internetowej, Systemu Rezerwacji lub Usług przez Usługobiorcę, Usługobiorca zwalnia Usługodawcy z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Usługobiorców będących konsumentami lub PNPK, w przypadku których znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego. 

[ROZDZIAŁ IX: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW]

§ 22. 

Odstąpienie od Umowy przez Usługobiorcę

będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Usługobiorca będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku Umowy:

  1. o świadczenie Usług, za które Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;

  3. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Usługobiorcy potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 3. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. 

 5. Zasady rozliczeń Ceny i Przedpłat po skutecznym odstąpieniu od Umowy określa § 15. 

§ 23. 

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Usługobiorca będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. korzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

[ROZDZIAŁ X: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 24.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może złożyć reklamację.

 2. Reklamację można złożyć:

  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny: kontakt@otherapy.pl;

  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres Usługodawcy.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Usługobiorcy;

  2. dane kontaktowe;

  3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem

 4. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

 6. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Usług Cyfrowych zgodnie z Umową, Usługobiorca może złożyć reklamację, w której wezwie Usługodawcę do dostarczenia Usług Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami. Usługobiorca może odstąpić od Umowy. bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Usług Cyfrowych, gdy:

  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Usługodawca nie dostarczy Usług Cyfrowych;

  2. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XI: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

§ 25. 

Prawa własności intelektualnej 

 1. Strona Internetowa i System Rezerwacji oraz wszystkie materiały związane z systemami teleinformatycznymi Usługodawcy, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści zamieszczane przez Usługodawcę mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Usługobiorca zobowiązuje się w każdym czasie do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim (np. dostawcy Systemu Rezerwacji), pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 

 2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.

 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas korzystania z Usług, na terytorium, gdzie Usługobiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 4. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich ani przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

 5. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz postanowień dotyczących licencji bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy bez zgody Usługodawcy: 

  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych; 

  3. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze; 

  4. tworzenia oprogramowania podobnego do Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji, które mogłoby stanowić opracowania Strony Internetowej lub Systemu Rezerwacji; 

  5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

  6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 

  7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.

 6. Udzielenie licencji na korzystanie z Dóbr Niematerialnych nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. 

 7. W przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia licencyjne, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wszelkich udzielonych licencji. W przypadku rażących naruszeń praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub osobie trzeciej Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Usługobiorcy wszelkich udzielonych licencji ze skutkiem natychmiastowym. Zawieszenie lub wypowiedzenia licencji jest możliwe po uprzednim umożliwieniu Usługobiorcy złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia. 

 8. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców (np. Systemu Rezerwacji). 

 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonych uprawnień Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą. 

§ 26. 

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. 

 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem na Stronie Internetowej.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Usługodawcy ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).

 4. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. 

 5. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 

 6. W przypadku, gdy:

  1. Usługobiorca nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;

  2. Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Usługodawcy wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych. 

§ 27.

Opinie

 1. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcom możliwość zamieszczania opinii o Systemie Rezerwacji, Usługodawcy lub oferowanych Usługach — w ramach Systemu Rezerwacji lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Usług, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.

 3. Usługodawca powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 4.  Zakazane jest zamieszczanie opinii:

  1. bez uprzedniego skorzystania z Usług;

  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  3. naruszających dobra osobiste Usługodawcy lub osoby trzeciej;

  4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Systemu Rezerwacji albo oferowanych Usług.

 5. Usługodawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Usługobiorców, którzy rzeczywiście korzystali z Usług. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Usługobiorców dotyczących zamieszczonych opinii, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Usługobiorcy Usługodawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Usługodawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

[ROZDZIAŁ XII: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

§ 28. 

Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób: 

  1. pocztą elektroniczną: kontakt@otherapy.pl

  2. telefonicznie: +48725502307;

  3. pocztą tradycyjną: Towarowa 41/4 61-896;

 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail. 

§ 29.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

  1. zmiana warunków świadczenia Usług;

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;

  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;

  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy

  5. zmiany redakcyjne.

 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

 3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Stronie Internetowej, a ponadto Usługobiorcy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adres e-mail Usługobiorcy).

 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

 5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

 7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.

 8. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

 9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 

 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami właściwość sądu określa ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.).

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2023 r. 

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Adresat:

Psycholog Andżelika Dominiak-Banach

Towarowa 41/4 61-896

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem było: 

1) ………….. – cena: …………..,

2) ………….. – cena: …………….

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………

Imię i nazwisko Usługobiorcy: ………………………………………………………………………………..

Adres Usługobiorcy: ……………………………………………………………………………………………..

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail Usługobiorcy: ……………………………………………………………………………………

Numer telefonu Usługobiorcy: ……………………………………………………………………………….

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana/Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił/a Pan/Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan/Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………..                                                                   ……………………………………

data wypełnienia                                                          podpis Usługobiorcy(jeżeli formularz przesyłany jest w formie skanu)